Plaats voor 18u uw bestelling in onze webshop!

STEENWEG 58 - 1730 ASSE  02 460 84 80 

Algemene Voorwaarden

 

1. Uw relatie met B&T Bakkerij BVBA

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via onze Webshop noemen we verder de Services. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en B&T Bakkerij BVBA. B&T Bakkerij BVBA betekent B&T Bakkerij BVBA, kantoorhoudende Steenweg 58, 1730 Asse, België (BE 0823.589.980).
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met B&T Bakkerij BVBA, zijn op uw overeenkomst met B&T Bakkerij BVBA altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.
1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en B&T Bakkerij BVBA met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

2. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van de Services.
2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door: (A) te klikken om de Voorwaarden te accepteren, indien deze optie door B&T Bakkerij BVBA beschikbaar is gesteld in de gebruikersinterface van een Service; of (B) de Services daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door B&T Bakkerij BVBA wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en prijs

3.1 Vanaf het ogenblik van bestelling zijn de aangeduide prijzen van toepassing.
3.2 Tot voor de bestelling. Nadien zijn de prijzen vast.
3.3 Alle geldende prijzen zijn inclusief BTW en eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

4. Bestellingen

4.1 Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit.
4.2 B&T Bakkerij BVBA behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigere dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
4.3 B&T Bakkerij BVBA kan u ten alle tijde telefonisch contacteren met de vraag uw bestelling telefonisch te bevestigen of aan te passen.

5. Leveringen

5.1 B&T Bakkerij BVBA levert de via onze Webshop bestelde goederen enkel af in haar verkooppunt (zie 1.1 ) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling.
5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

6. Betalingen

6.1 B&T Bakkerij BVBA accepteert enkel directe betalingen via SISOW.
6.2 Het risico van de goederen gaat over van B&T Bakkerij BVBA naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

7. Verzakingsrecht

7.1 De consument beschikt niet over het recht om van zijn aankoop af te zien om één van de redenen voorzien in art.VL.53 WER (Wetboek van economisch recht.)

8. Aansprakelijkheid

8.1 B&T Bakkerij is niet aansprakelijk voor schade geleden na het afleveren van de goederen.

9. Wijzigingen van de Voorwaarden

9.1 B&T Bakkerij BVBA kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal B&T Bakkerij BVBA via onze Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.
9.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, B&T Bakkerij BVBA dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.
9.3 U begrijpt en stemt ermee in dat B&T Bakkerij BVBA eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

10. Algemene juridische voorwaarden

10.1 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijdert zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar. Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.