Plaats voor 18u uw bestelling in onze webshop!

STEENWEG 58 - 1730 ASSE  02 460 84 80 

Algemene Voorwaarden

1. Uw relatie met B&T Bakkerij BVBA

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via onze Webshop noemen we verder de Services. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en B&T Bakkerij BVBA. B&T Bakkerij BVBA betekent B&T Bakerij BVBA, kantoorhoudende Steenweg 58, 1730 Asse, België (BE 0823.589.980).
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met B&T Bakkerij BVBA, zijn op uw overeenkomst met B&T Bakkerij BVBA altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.
1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en B&T Bakkerij  BVBA met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

2. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van de Services.
2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door:
(A) te klikken om de Voorwaarden te accepteren, indien deze optie door B&T Bakkerij BVBA beschikbaar is gesteld in de gebruikersinterface van een Service; of
(B) de Services daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door B&T Bakkerij BVBA wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en prijs

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van B&T Bakkerij BVBA zijn vrijblijvend. B&T Bakkerij BVBA accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.
3.2 Alle foto’s op onze Webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen dus mogelijks visueel afwijken. Bij een te grote afwijking kan u het product bij afhaling eventueel weigeren of een vervangproduct vragen.
3.3 B&T Bakkerij BVBA behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.
3.4 Alle geldende prijzen zijn steeds  prijzen exclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

4. Bestellingen

4.1 Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit.
4.2 B&T Bakkerij BVBA behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
4.3 B&T Bakkerij BVBA kan u ten alle tijde telefonisch contacteren met de vraag uw bestelling telefonisch te bevestigen of aan te passen.

5. Leveringen

5.1 B&T Bakkerij BVBA levert de via onze Webshop bestelde goederen enkel af in haar verkooppunt (zie 1.1 ) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling.
5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

6. Betalingen

6.1 B&T Bakkerij BVBA accepteert enkel directe betalingen via SISOW.
6.2 Het risico van de goederen gaat over van B&T Bakkerij BVBA naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

7. Verzakingsrecht

7.1 In toepassing van Art. 80 §4 2° wet op de handelspraktijken, beschikt u niet over het recht om van uw aankoop af te zien.

8. Aansprakelijkheid

8.1 B&T Bakkerij BVBA is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van B&T Bakkerij BVBA is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van B&T Bakkerij BVBA komen.
8.2 B&T Bakkerij BVBA draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.
8.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt B&T Bakkerij BVBA eveneens geen verantwoordelijkheid.
8.4 B&T Bakkerij BVBA is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel.
8.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door B&T Bakkerij BVBA uitgesloten.

9. Wijzigingen van de Voorwaarden

9.1 B&T Bakkerij BVBA kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal B&T Bakkerij BVBA via onze Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.
9.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, B&T Bakkerij BVBA dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.
9.3 U begrijpt en stemt ermee in dat B&T Bakkerij BVBA eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

10. Algemene juridische voorwaarden

10.1 U stemt ermee in dat, indien B&T Bakkerij BVBA geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die B&T Bakkerij BVBA volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van B&T Bakkerij BVBA kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van B&T Bakkerij BVBA staan.
10.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.
10.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met B&T Bakkerij BVBA krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en B&T Bakkerij BVBA gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden.